Selasa, 23 Februari 2010

Ucapan penghargaan oleh Prof. Dr. SMN Al-Attas sempena pelancaran' festschrift' "Knowledge, Language, Thought and Civilization of Islam: Essays in Honour of SMN Al-Attas"

Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah menyampaikan ucapan pelancaran dan penghargaan festschrift Prof. Al-Attas.


Alhamdulillah, alladzii arsala rasuulahu bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu Ăala diini kullih wa ssolatuwassala muĂala saidina Muhammadinillazi al-muzhir kalimat at-Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Yang teramat mulia, Raja Dr. Nazrin Shah ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, kepada yang ternama, yang mempunyai darajat keistimewaan beringkat jasa[1] masing-masing dan para hadirin yang dihormati sekalian.

Sesuai bagi saya di sini mengucapkan setinggi penghargaan kepada isteri saya Latifah teman hidup saya selama lebih setengah kurun yang selama ini telah memberi zuriat yang membanggakan dan dengan sabar lera diri dan kasih sayang sejati telah menyediakan suasana tenang dan damai, yang meredakan alunan gelora kehidupan yang kami tempuh bersama.

(tepukan gemuruh daripada para hadirin)

Daripada-nyalah saya terhutang budi dan berjaya dalam usaha menjalankan tugas serta tanggungjawab agama dan ilmu yang hasilnya kini sedang dinilai dunia. Bagi melaksanakan dengan sempurna tugas serta tanggungjawab agama dan ilmiah yang  saya maksudkan, saya perlukan khidmat seorang ilmuan yang telah berguru dengan ilmuan ternama yang saya kenali[2] dan yang layak menerima amanah saya.

Kini menjelaskan bagi ilmuan itu harus memiliki sifat-sifat serta perilaku akhlaq yang tertentu, iaitu ikhlas pada diri,percaya kepada kewibawaan dan kejujuran saya sebagai ilmuan sejati[3],taat setia kepada saya dengan kasih yang ikhlas, mengenali dan mengakui hak[4] saya dan meletakkan-nya pada tempat yang wajar. Sifat-sifat dan perilaku akhlaqiah yang terpuji ini, saya dapati pada diri Profesor Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud yang telah lama mendampingi diri dan pemikiran saya selama lebih 20 tahun sebagai sahabat dan telah menemani pengembaraan saya ke balai-balai keilmuan di merata dunia. Kepada-nyalah saya aturkan penghargaan teristimewa.

Kepada para ilmuan ternama dari serata dunia yang telah menyumbangkan risalah pengĂitirafan yang dirayakan ini saya sungguh berterima kasih. Kepada mereka dikalangan murid saya yang telah banyak berbakti[5] dan mereka yang telah menjalankan penelitian serta pengumpulan pelbagai risalah ilmiah yang terkandung dalam buku yang dilancarkan ini dan juga mereka dikalangan para pegawai[6] yang telah lama berkhidmat di bawah arahan saya kepada-nya semua saya ucapkan penghargaan ikhlas.

Penerbitan buku ini telah dilaksanakan dengan begitu baik oleh penerbit Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atas anjuran Naib Canselor Profesor Dato’ Ir. Dr. Zaini bin Ujang, seorang ilmuan yang berhemah tinggi, kepadanya saya mengucapkan berbanyak terima kasih.

Dan sembah salam saya terhadap tuanku yang teramat mulia Raja Dr Nazrin Shah ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, raja yang Ăarif lagi budiman yang atas kesudiannya bukan sahaja melancarkan buku ini malah menilai kandungannya dengan tilikan bijaksana, saya menjunjung kasih.

Catatan akhir

Kami cuba dapatkan rakaman dan teks ucapan perasmian dan penghargaan daripada Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah yang sangat menarik lagi bijaksana dalam menilik mahaguru kita Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas.

Sebarang salah dan silap dalam saya menukilkan kembali ucapan penghargaan mahaguru kita, Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah kerana kekurangan dan kelemahan saya dalam menanggapi semula rakaman ringkas yang ada.


[1] Saya lama merenung ungkapan Prof. Al-Attas ini, yang agak “unik” buat para hadirin sehingga mereka tertawa kerana menilai ungkapan tersebut. Bagi saya yang menilik secara dhaif ini, ungkapan ini sebenarnya bukan mainan bahasa tanpa maāna kerana Prof. Al-Attas, seperti yang saya sering dengar daripada anak murid beliau yang berwibawa bukanlah ilmuan yang tidak beradab pada bahasa yang diguna pakai oleh beliau. Setiap suku kata malah tanda baca yang digunakan oleh beliau dalam bertutur, khususnya dalam penulisan Ăilmiah beliau mempunyai maāna tertentu sesuai dengan adab setiap huruf dan tanda baca tersebut dalam menyampaikan isi kandungan hujah beliau. Dalam hal ungkapan “unik” ini, pada hemat saya yang dhaif ini, Prof. Al-Attas menjelaskan salam hormat buat para aristokrat seperti Tan Sri, Puan Seri, Dato’, Datin, Profesor, Profesor Madya yang masing-masing pada hakikatnya dianugerahi darjah kehormat sebegitu rupa sesuai dengan sumbangan dan jasa dalam bidang masing-masing. Mungkin para hadirin yang tiada biasa mendengar ucapan beliau akan berasa sedikit kelakar kerana amat jarang sekali kita dapat mendengar dalam majlis rasmi laras Bahasa Melayu klasik tinggi yang menjadi sine qua non cara-gaya kognitif Prof. Al-Attas.

[2] Allahyarham Prof. Fazlur Rahman (University of Chicago)

[3] Pada hemat saya yang dhaif ini, cara-gaya Bahasa Melayu yang diguna pakai Prof. Al-Attas ini merupakan cara-gaya Bahasa Melayu klasik. Perkataan “sejati” yang diguna pakai oleh Prof. Al-Attas ini merujuk kepada kefahaman dan Ăamal beliau dalam memperakui tugas dan amanah beliau sebagai seorang ilmuan tulen (bukan kerana KPI etc.) yang tiada boleh disalah ertikan sebagai “angkuh” atau “berlagak” seperti yang sering dituduh oleh para penghasad-dengki yang telah sekian lama merosak punahkan gagasan beliau, khususnya ISTAC.

[4]Adab is the discipline of body, mind and soul; the discipline that assures the recognition and acknowledgement of one’s proper place in relation to one’s physical, intellectual and spiritual capacities and potentials; the recognition and acknowledgement of the reality that knowledge and being are ordered hierarchically according to their various levels (marĀtib) and degrees (darajĀt). Since adab refers to recognition and acknowledgement of the right and proper place, station, and condition in life, and to self-discipline in positive and willing participation in enacting one’s role in accordance with that recognition and acknowledgement, its actualization in one and in society as a whole reflects the condition of justice (Ăadl). Justice itself is a reflection of wisdom (Ąikmah), which we have already defined as that God-given knowledge which enables the recipient to discover the right and proper place for a thing or a being to be. The condition of being in the proper place is what we have called justice; and adab is the method of knowing by which we actualize the condition of being in the proper place. So adab, in the sense I am defining here, is also a reflection of wisdom; and with respect to society adab is the just order within it. Adab, concisely defined, is the spectacle (mashhad) of justice as it is reflected by wisdom.”       SM Naquib Al-Attas,  The Concept of Islamic Education, the keynote address delivered by Professor Naquib al-Attas at the “First World Conference on Muslim Education” held in Makkatul MuĂaĉĉamah in March 1977.  p11-12

[5] Prof. Wan Mohd. Nor Wan Daud (ATMA-UKM),  Prof. Madya Dr. Zainiy Uthman (IIUM), Prof. Alparslan Acikgenc (Fatih University), Dr. Mustafa Ceric (Grand Mufti of Bosnia-Hezergovina), Dr. Zaidi Ismail (IKIM), Dr. Sani Badron (IKIM), Dr. Wan Azhar (IKIM), Dr. Farid Shahran (mantan Timbalan Presiden ABIM, Pengerusi HAKIM, IIUM) Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah (UM), Dr. Azizan Sabjan (USM), Dr. Adi Setia (IIUM ) Ustaz Asham Ahmad (IKIM), Ustaz Nik Roskiman (IKIM), Dr. Aliza Elias (IIUM), Dr. Megawati Moris (IIUM), Dr. Bazli Shafie (UMT), Ustaz Roslan Jelani, Dr. Syed Ali Tawfiq Al-Attas, Prof. Dr. Kamar Oniah,  dan juga dari Indonesia seperti Dr. Syamsuddin Arif (IIUM, INSISTS), Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi (Gontor, INSISTS), Dr. Adian Husaini (INSISTS), Dr. Khalif Muammar (ATMA-UKM), Ustaz Adnin Armas (INSISTS), Dr. Ugi Suharto (INSISTS) dan banyak lagi yang mungkin saya belum kenal atau tiada teringat berkenaan mereka khususnya dari luar negara.

[6] Antara contoh kesan terbaik menjalarnya budaya ilmu telah digambarkan oleh Encik Sabri yang dahulu-nya merupakan pemandu Prof. Al-Attas sewaktu di ISTAC yang kini sering menghadiri hampir ke semua wacana HAKIM yang mana dipandu arah oleh anak-anak murid Prof. Al-Attas sendiri.

Tiada ulasan: