Ahad, 27 Disember 2009

Paradoks pembangunan dalam "The Economist"
 Kini, para kapitalis sendiri telah menilai semua ontologi "pembangunan" dan "kemajuan" yang mereka telah capai.


Edisi hujung tahun majalah ekonomi kapitalisme, The Economist membawakan satu tema yang sangat jarang diperkatakan. Isu berkembar hujung tahun ini menceritakan perihal kritis berkenaan pembangunan, kemajuan dari segi ma'nawi yang amat jarang dibicarakan dalam majalah terkemuka ini.


Oleh yang sedemikian, saya amat menyarakan para pembaca budiman dapat menelaah, ya bukan sekadar membaca tapi menelaah makalah tersebut BERSERTA komen-komen yang memberi jawapan balas terhadap makalah tersebut dalam edisi online-nya di sini.


Saya mendapati perbahasan berkualiti dari pelbagai paradigma sang pembaca telah mewarnai ma'na yang boleh dikupas dalam makalah tersebut. Kritikan para pembaca dari Barat yang mengalami sendiri proses perubahan yang dijaja oleh sistem ekonomi kapitalisme dan demokrasi liberal yang pernah dinobatkan dengan sifat hubris oleh Francis Fukuyama sebagai "The End of History" telah dicabar oleh realiti semasa yang mencengkam.


Biarpun dimamah kerosakkan yang maha dahsyat, pengakuan jujur masih sukar untuk dilafaz oleh pemuka idelogi yang kufur berkenaan pembangunan dan kemajuan berakarkan falasafah sekularisme. Sifat renungan batin mereka yang myopic ini amat sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah:Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi", mereka menjawab: " Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan".

Perbahasan yang mendalam dari aspek metafizik setakat ini yang dikemukakan mengikut sudut pandang Islam dapat dikaji dalam karya-karya Prof. Al-Attas sendiri. Sangat tuntas dan menyeluruh.


Elok juga makalah itu kalau mampu dijadikan bahan perbincangan dalam usrah khususnya buat para pemikir jemaah Islam seperti PAS yang bakal menggalas tanggungjawab merencana "kemajuan" tanpa terkesan tanpa sedar dengan pengaruh kekufuran dalam menanggapi ma'na kata kunci tersebut.
Khamis, 24 Disember 2009

Golongan Ahlusunnah menurut Imam al-Baghdadi


Oleh DR. ASMADI MOHAMED NAIM 


SAYA membaca tulisan mengenai makna atau definisi Ahlu al-sunnah wal Jamaah (ASWJ) daripada seorang penulis mingguan pada pertengahan November 2009 lepas. Penulis mengutip definisi Ahlussunnah yang ditulis oleh Imam al-Baghdadi (wafat429H) dalam kitabnya, al-Farq Baina al-Firaq.
Namun malangnya perkataan al-turuq al-sifatiah atau 'jalan-jalan sifat' dalam definisi tersebut diabaikan. Walhal, itulah antara perkara yang penting untuk menentukan sama ada tauhid yang mensyarahkan sifat-sifat 20 adalah sesuatu yang baru atau sememangnya sudah lama. 


Pada saya, ada sedikit masalah 'ketidakjujuran ilmu', bila dia tidak menerangkan secukupnya maksud al-Baghdadi apabila mensyarahkan pengertian ASWJ.


Demikian juga, ada sebuah lagi penulisan yang menceritakan aliran pemikiran tauhid di Nusantara, yang merujuk bahawa aliran yang mensyarahkan Sifat 20 hanyalah muncul selepas tahun 1,000 Hijrah melalui Imam Sanusi dengan kitabnya Umm al-Barahin


Penulis tidak merujuk kemunculan metod tersebut kepada penyusunnya yang sebenar iaitu Abu Hassan al-Asy'ari (wafat324H) yang muncul pada akhir kurun ke 3 Hijrah. Ini masalah 'sikap amanah' dalam penulisan.


Dalam kesempatan ini, saya hanya mahu menjelaskan siapakah Ahlussunnah menurut penulisan Imam al-Baghdadi yang telah menjadi rujukan definisi ASWJ supaya pembaca dapat memahaminya secara jelas. 


Beliau menyatakan (hal.19): "Maka golongan yang ke 73 ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu golongan ahl al-ra'y (Ibu Hanifah dan murid-muridnya) dan ahlu al-hadis; bukan mereka yang mempermain-mainkan hadis; dan ulama fikah mereka, penghafal al-Quran mereka, perawi hadis daripada mereka, dan ulama hadis di kalangan mereka, semuanya sepakat atas keesaan Pencipta, keesaan sifat-sifat-Nya, keadilan-Nya, hikmah-Nya dan nama-nama-Nya dan pada bab kenabian dan kepimpinan, hukum hudud dan pada perkara usuluddin." 


Seterusnya, Imam al-Baghdadi Rahimahullah memperincikan lapan golongan yang termasuk dalam Ahlusunnah wal Jamaah (lihat bukunya dari halaman 240-243):


Golongan pertama, mereka yang menguasai ilmu khususnya dalam bab Tauhid (meng-esa-kan Allah) dan kenabian, hukum-hukum wa'ad (khabar gembira) dan wa'id (ancaman seksa), pahala dan balasan, syarat-syarat ijtihad, pemerintahan dan kepimpinan. Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama Kalam (Tauhid) yang bebas dari fahaman tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan makhluk) dan bebas daripada fahaman ta'til (yang menafikan sifat-sifat yang Azali bagi Allah SWT), dan bebas daripada bidaah al-Rafidhah, Khawarij, Jahmiah, Najariah dan seluruh pengikut bidaah dan hawa nafsu. 


Golongan kedua ialah imam-imam fiqh sama ada kumpulan yang cenderung pada rakyun (dalil aqal) atau hadis. Iaitu mereka yang beriktikad (berkeyakinan) pada perkara usuluddin dengan mazhab-mazhab sifat pada Allah dan pada sifat-sifatnya yang azali (membicarakan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana sifat 20), dan mereka bebas daripada fahaman Qadariah dan Muktazilah; mereka menetapkan melihat Allah Taala dengan mata (di akhirat kelak) dengan mata tanpa tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), tanpa ta'til' (menafikan sifat-sifat Allah). Termasuk dalam golongan ini ialah murid-murid kepada Malik, al-Shafie, al-Auza'i, al-Thauri, Abu hanifah, Ibn Abu Laila (wafat148H), sahabat-sahabat Abu Thaur (wafat240H), sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal (wafat241H), ahli al-Zahir, keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dalam bab-bab akal ini dengan prinsip-prinsip Sifat (tauhid yang membahaskan Sifat-sifat Allah). Dan mereka tidak mencampurkannya dengan apa-apa daripada ahli bidaah dan hawa nafsu.


Golongan ketiga ialah mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadis dan sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka berupaya membezakan antara sahih dan cacat antaranya, mengetahui sebab-sebab al-jarh wa al-ta'dil (kredibiliti seorang rawi) dan mereka tidak memasukkan ilmu mereka dengan apa-apa daripada ahli bidaah dan nafsu yang menyesatkan. 


Golongan keempat ialah kaum yang menguasai kebanyakan topik-topik sastera Arab, nahu dan saraf. Mereka berada atas jalan pakar bahasa seperti al-Khalil (wafat175H), Abu 'Amr bin al-'Ala (wafat 145), Sibawaih (wafat 180H), al-Farra' (wafat 207H), al-Akhfash (wafat 215H), al-Asma'i, al-Mazini (wafat 236H), Abu Ubaid (wafat 224H) dan seluruh imam-imam Nahu sama ada ulama-ulama Kufah atau Basrah, yang mana mereka tidak mencampurkan ilmu mereka dengan sesuatu daripada bidaah al-Qadariah, atau Rafidhah atau Khawarij.Maka sekiranya seseorang itu cenderung ke arah nafsu yang menyesatkan, maka bukanlah ia daripada golongan Ahlussunnah walaupun kata-katanya adalah 'hujah' dalam ilmu bahasa dan Nahu. 


Golongan kelima, antaranya ialah mereka yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis qiraat untuk al-Quran dan jenis-jenis tafsiran al-Quran, penakwilannya berdasarkan mazhab-mazhab Ahlussunnah, tanpa berpegang dengan takwilan ahli nafsu yang sesat. 


Golongan keenam ialah, antaranya ialah para ahli zuhud sufi yang mempunyai ilmu maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan, mereka reda dengan hidup yang ringkas, mereka mengetahui bahawa penglihatan, pendengaran dan hati dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan dan kejahatan; menghisab dengan neraca zarah-zarah, justeru menyediakan diri mereka dengan sebaik-baik persiapan untuk hari Kiamat. Perkataan mereka berjalan di atas dua jalan iaitu secara jelas dan isyarat di atas jalan ahli hadis, tanpa mereka 'membeli' pandangan yang mempermainkan hadis. Mereka tidak melakukan kebaikan kerana riak, tidak pula meninggalkan kebaikan kerana malu kepada orang lain. Agama mereka hanya satu dan menafikan pentasybihan (menyerupakan Allah dengan makhluk), mazhab mereka ialah tafwidh (menyerahkannya) kepada Allah SWT, bertawakal kepada-Nya, penyerahan kepada-Nya, tenang dengan apa yang direzekikan-Nya. 


Golongan ketujuh ialah, antaranya kaum yang terikat dengan barisan hadapan peperangan dengan orang-orang kafir, berjihad melawan musuh-musuh Islam, mereka menjadi benteng melindungi umat Islam, meninggalkan isteri-isteri mereka dan negara mereka dan menzahirkan pada barisan hadapan mereka Mazhab ASWJ. 


Golongan kelapan ialah, antaranya kebanyakan negara-negara yang secara kebiasaannya terdapat syiar ASWJ, bukannya negara yang menzahirkan syiar ahli hawa-nafsu yang sesat. 

Itulah huraian sebenar al-Imam Abdul Qahir bin Tohir bin Muhammad al-Baghdadi. Rupanya, ramai sebenarnya yang diiktiraf sebagai Ahlussunnah. Ia berbeza dengan pandangan yang meminoritikan dan mengeksklusifkan ASWJ hanya untuk golongannya sahaja, dengan tuduhan sesat dan bidaah pada perkara remeh-temeh seperti qunut, talkin, zikir selepas solat, berdoa beramai-ramai dan sebagainya.

Lihat kata Imam al-Baghdadi tentang perkara-perkara cabang (hal. 19): "Mereka (ASWJ) hanya khilaf mengenai halal dan haram pada cabang hukum, bukanlah khilaf tersebut mengundang kepada sesat dan fasik; mereka adalah puak yang terselamat, kerana mereka bersatu pada keesaan Pencipta dan qidam-Nya, qidam segala sifatnya sejak azali, dan harus melihat-Nya tanpa sebarang perumpamaan dan gangguan, serta yakin terhadap isi kandungan kitab-Nya dan rasul-Nya, dan mengikut segala syariat Islam dan menghalalkan segala yang dihalalkan oleh al-Quran, dan mengharamkan segala yang diharam oleh al-Quran serta menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan beriman pada hari kebangkitan dan perhitungan, dan soal dua Malaikat dalam kubur, beriman dengan telaga Kauthar dan Timbangan.

Semoga masyarakat Islam tidak terbelenggu dengan perpecahan yang lebih parah, lantaran perkara-perkara tersebut. 


Banyak masa yang perlu digunakan untuk memperbetulkan generasi muda yang menyongsang arus dengan pelbagai gejala sosial. 


Wallahu a'lam.


sumber: Utusan Malaysia 


Komentar:

Pemuka Wahabi/Salafi memang suka petik dari kitab mu'tabar sekerat-sekerat ikut selera mereka. Paling teruk menukar-nukar matn teks-teks klasik. Rujuk makalah Shaykh Gibril Fouad Haddad bertajuk " 'Salafis' forgeries/manipulations".
Isnin, 21 Disember 2009

The fallacy of Islamic banking

Entanglement of spurious fiat money banking system.

My philosophy of science teacher, Dr. Adi Setia popped out some important critical analysis upon an article  in BBC News  entitled "How Shariah-compliant is Islamic Banking?". I found it really refreshing therefore would like to invite all of you to ponder about it. After his comments, there follow some fruitful responds that I have received from the mailing list:


1. Much of "Islamic" banking has nothing to do with "partnership" at all,
but rather rent-seeking, cost-plus, mark-ups, etc, which boils down to a
cutting and pasting and mixing of certain classical mu'amalah contractual
categories onto certain operational aspects of neo-liberal capitalist
financial architecture, hence the "fatwa-hunting" syndrome which boils
down to selling the Shari'ah for a song to justify operational ribawi
aspects of secular transactional forms.

2. Conventional banking is not "800 years old" but at most 200-300 years
and only dominantly so globally for the past 150 years at most, and its
present form is a post WW 2 development even post 1970s when the dollar
was unilaterally unpegged from the gold standard, so conventional banking
as we know it now (derivatives, hire-purchase, hedgefunds, bonds, the
whole works) is post 1970s. None of the Islamic banking thinkers as far as
I know had done anything to deconstruct this murky, dark history fed on
ribawi greed. To do so they need to deconstruct the very loaded modern
meanings of "banking," "money," "economy," "trade."


3. The dominant pre-modern (pre-western) "conventional banking" (but
banking is not really the word for it), is/was at least 1,400 years old
and that was/is the Islamic mu'amlah forms of investment and equity and
business partnership financing which did not involve "banks" at all! Hence
Islamic banking is not orgnically rooted conceptually and historically in
Islam and Islamic history at all but in modern European "enlightenment"
economic thinking whose operational aspects were realised fully in the age
of Euroamerican empire building, i.e. in that kind of economic thinking
and doing that destroyed the Ottoman empire when they imbibed it wittingly
or unwittingly.


4. The article does not even question the most fundamental issue at all,
namely, just precisely how do Islamic banking generate the cash to lend to
its borrowers? From deposits or from fractional reserving (fiat money
making) or from a mixture of both?


5. Finally what really counts as "money" according to Mu'amalah? 'Ayn or
Dayn?All of us have to get REAL and do something concrete on the PERSONAL
level, for the ribawi economy of which IBF is an integral part has
rendered Indonesia an exporter of female slave labor (numbering
500,000 or so of our own MUSLIM sisters and mothers) working 5am to
11pm non-stop everyday in a dead end menial work for meagre pay not
worth the dignity of a slave of older times, many of whom work in
kafir households washing pork and much worse besides (see Prof Wan's
article in Prof Attas's feistschrift).


So if you have an Indonesian maid (or Patani or Cambodian for that
matter)  make sure she eats with you at the same table at the same
time at every meal, give her adequate rest time in the afternoon, and
stop her work by 9 pm latest and begin it no earlier than after Subuh,
and pay her at least RM 700 per month with one month bonus every month
plus other benefits, otherwise you are no better than a bloodsucking
slaver of your own kin in faith.


Better still fix your life and your household so you don't become
party to the neo-liberal slave trading ribawi economy.


Can you do that? No, then forget about mu'amalah. Talk is cheap and
you can keep it to yourself and not waste our time with it.
 


Dr. Adi Setia


------------------------------------------
Follow-up responds:

Dr Adi,

Now, put all that into nice scholarly work, like what Prof Murat Cizakca tries to do with "Islamic Capitalism"  or even better.


The majority of the PRACTIONERS , meaning those who really work hard in Islamic Banking and Islamic Financial Institutions  are TOTALLY convinced of their ways.Some of them are:

[a]  are now those Ustadz with traditonal madarasah training, further educated in al azhar and still  further educated in Lampeter, St Andrews, Edinburgh, Birmingham etc  etc UK.


[2]  a few are PhDs holders and growing in numbers giving them  LEGITIMCAY of their doings [or rather their undoings].

[3] the Shariah Committes  now are composed of Ustadz some with PhDs and a few ex-Professors of UIA, UM, UKM  and still maintain their Professorships!


[4] a few are Lawyers or Advocates & Solicitors of the High Court of Malaya and with additional Shariah Law certification.


[5] they speak Arabic and can quote all the relevant Quranic Verses and  tons of Hadiths to support their contentions ....


and will use all kinds of subterfuge of switching madhabs, even  Shi'ism.
 

So, Dr Adi Setia  go persuade some of your colleagues to be bold enough to make a stand

[1] theologically  or

[2] philosophically

 

otherwise, Islamic Banking by Western-Christian and Western-Orientals will continue to explode into the lives of  every citizenry of this world.

NB. the Sheikh Abdal Qadir and his Shadiliyyah-Darqawi followers  may not have done a good work of  challenging the  proponents of Islamic  Banking, Central Banking, Fiat Money etc etc--------------------------------


My  Comments:


I have been following this issue way before I got involved with Attasian  discourse. And now, being equipped even with some basic worldview of Islam that being derived from Attasian framework, this issue has been clearer than ever before. 

Back to basic, I mean really basic which is the epistemology of banking as well as the economy in accordance to the REAL Islamic way of doing things which are muamalat (Islamic transaction) and tadbir al manzil (Islamic economics).

By today, I start to read again a book that was hardly readable for me 3 years ago:Also try to get this book:For lazy readers, you can watch the second installment of Money as Debt documentary.

After reading these two and perhaps some of the books written by Dr. Kamal Mydin Meera, I am pretty sure for people with clear conscience and understanding, this issue is THE REAL DEAL than any other socio-politcal issues that keep plaguing us all this while. Of course you will appreciate it better with some historical understanding as well basic principles of worldview of Islam using Attasian framework of Islamization of Contemporary Knowledge. 

A note of caution: 

It is highly NOT RECOMMENDED to use Al-Faruqian and Nasrian version of Islamization of knowlede. As being explained by Prof. Umar Ibrahim Vadillo, theirs are problematic when it comes to discern the real essence of Western-secular capitalism, thus ending up 'capitalizing' Islam (like the one understood by so-called  Muslim libertarians a.k.a Modernist/Reformist) rather than vice versa.

Khamis, 17 Disember 2009

Bertemu Shaykh Muhammad Al-YaqoubiTazkirah Shaykh Al-Yaqoubi sangat menusuk qalbu.

Semalam saya berkesempaan untuk bertemu dengan seorang alim yang hebat, Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi al-Hasani. Antara anak murid beliau yang terkenal adalah Shaykh Hamza Yusuf, Imam Zaid Shakir dan Shaykh Gibril Fouad Haddad yang menerajui gerakan dakwah di Barat. Baca sajalah biografi beliau disini.

Pertemuan tersebut diadakan di markas tarikat Ba'Alawi di Kemensah Heights, Hulu Kelang. Sebelum Shaykh datang, para hadirin sama-sama membaca mawlid. Rasanya ini kali pertama saya sertai majlis zikir tarikat. 

Shaykh Al-Yaqoubi hadir ke Malaysia atas jemputan untuk mengisi program "2nd International Muslim Unity Convention" yang baru sahaja selesai semalam. Biarpun beliau tiba agak lewat ke majlis semalam, para hadirin tetap setia menunggu beliau dan ternyata tazkirah yang beliau sampaikan amat menusuk qalbu.Shaykh Al-Yaqoubi sangat mesra dengan hadirin.


Kefasihan beliau dalam Bahasa Inggeris membuatkan penyampaian ilmu tradisional khususnya ilmu tasawwuf sangat memberi kesan kepada para hadirin. Mendengar tazkirah beliau, saya teringat akan karisma yang sama seperti murid beliau ya'ni Shaykh Hamza Yusuf. 


Dalam majlis semalam, beliau juga sempat memberi ijazah kepada hadirin berkenaan "hadith rahmah" yang jalur sanadnya bersambung sehingga ke Sufian ibn Uyainah. Bagi yang tak berkesempatan, jangan gusar kerana di radio IKIM akan disiarkan temuramah Shaykh Muhammad al-Yaqoubi pada hari Ahad 27 Disember 2009 dan Ahad selepas itu jam 2.00 petang. Boleh juga capai video-video syarahan beliau di sacredknowledge.co.ukIsnin, 14 Disember 2009

Bertemu Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas
 
Setelah hampir setahun merancang, syukur Alhamdulillah, hasrat kami daripada Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) untuk menjemput pemikir Islam tersohor dan terpenting masani, Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas telah berjaya dilaksanakan semalam.


Selama sehari suntuk, kita telah disajikan dengan makanan aqliyyah dan qalbu yang enak-enak belaka dalam mengupas pelbagai persoalan asasi berkenaan pandangan alam Islam (ru'yat al-Islam lil Wujud) oleh anak-anak murid Prof. Al-Attas dan juga oleh beliau sendiri pada sebelah malamnya dalam satu syarahan perdana di Institut Integriti Malaysia (IIM).


Setelah hampir 4 tahun Prof. Al-Attas menyepi daripada khalayak umum atas beberapa sebab yang tidak boleh dielakkan. Semalam Allah S.W.T telah mentakdirkan kita semua yang telah berkesempatan untuk hadir bersama-sama dengan beliau dalam satu sesi yang penuh barakah wa rahmah (ingat apa Prof. Al-Attas kata semalam pasal ma'na rahmah?)


 
 Prof. Al-Attas dan Prof. Wan dikerumuni oleh para siswa dan siswi serta golongan profesional muda yang sangat merindui beliau. Selama ini generasi kami hanya mampu membaca karya beliau serta menonton video ringkas dalam Youtube. Saya percaya yang mengerumuni beliau itu bukan atas dasar populariti tapi kerinduan kami sebagai murid, kepada seorang guru yang amat berjasa dalam membantu kami merangka kerangka pandangan alam Islami yang tahwidik.


Dalam usia beliau yang sudah lanjut sebegitu pun, kita dapat lihat betapa pemikiran beliau masih tajam dan kemas dalam menyampaikan syarahan yang ringkas tetapi berma'na. Saya difahamkan oleh anak-anak murid beliau yang terdekat bahawa Prof Al-Attas, seperti mana yang diterangkan oleh beliau sendiri semalam agak sukar untuk menyampaikan syarahan dengan tajuk sepenting ini dalam jangka masa yang singkat. Itulah adab beliau terhadap ilmu. Beliau sendiri akui jikalau beliau tidak mampu memberi jawapan, beliau tidak akan berceloteh panjang berkenaan maudu' tersebut.


Sebab itulah saya difahamkan juga oleh guru yang saya kasihi, Prof. Wan Mohd. Nor Wan Daud bahawasanya Saturday Night Lecture yang dipimpin oleh Prof. Al-Attas dahulu sewaktu beliau masih memegang amanah kelimuan ummah di ISTAC merupakan siri syarahan terpanjang di Malaysia kerana ianya telah berjalan selama 13 tahun! (kalah TED Talks).


Prof. Wan juga pernah memberitahu saya bahawasanya Prof. Al-Attas tidak suka membazir masa menghadiri persidangan yang tidak penting semata-mata untuk memenuhi tuntutan dunia akademik yang kehilangan adab melalui konsep "publish or perish" seperti yang kita selalu dapat saksikan dalam banyak persidangan akademik tanah air yang tertaut dan tertawan dengan konsep pragmatisme dan pembangunan aqliyyah palsu dek tertakluk dengan tuntutan mengejar gerak daya dan daya cita arus pasaran (market force) kapitalisme.

Melihat ratusan siswa-siswi, Dato' dan Datin, golongan profesional yang hadir semalam ke Seminar Pandangan Alam Islam dan Syarahan Perdana Prof. Al-Attas, ternyata kebiadapan golongan politikus dan ilmuan biadap yang mengambil alih ISTAC daripada orang yang layak tidak menjejaskan sedikit pun ke-izzah-an Prof. Al-Attas. Para pemuka yang berhasad-dengki dengan Prof. Al-Attas bukan saja berdosa ke atas beliau tetapi lebih teruk kepada seluruh Dunia Islam yang mana anak-anak muda mereka ingin menuntut ilmu daripada autoriti yang berwibawa seperti beliau akhirnya tidak kesampaian. Murka Allah ke atas mereka dengan kekeliruan dan kesalah fahaman ilmu yang berpanjangan seperti yang dinukilkan dalam hadith baginda Rasulullah s.a.w:   
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “ Allah tidak akan mengambil kembali ilmu (agama) dengan mengambilnya dari (dalam hati) manusia, tetapi mengambilnya kembali dengan kematian para ulama hingga tidak bersisa, lalu orang ramai akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya yang apabila orang-orang itu bertanya kepada mereka, mereka akan memberikan jawapan-jawapan yang tidak didasarkan kepada ilmu. Maka mereka akan berada dalam kesesatan dan menyesatkan orang lain.”~  (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim) 
 
Lebih menyentuh hati saya, Datuk Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia telah meluangkan masa selama sehari suntuk dalam seminar dan syarahan perdana tersebut semata-mata kerana keinsafan beliau sebagai seorang murid kepada guru yang beliau banyak mendapat manfaat sebagai seorang insan, dan kini sebagai pemimpin masyarakat seperti yang beliau nyatakan dalam ucapan pembukaan seminar pada sebelah pagi. 
 
 
Pengaruh Prof. Al-Attas yang beliau hayati sejak memangku jawatan dalam PKPIM pada zaman siswa tidak dapat dinafikan lagi dan disebalik kesukaran untuk memahami teks yang ditulis Prof. Al-Attas, Datuk Saifuddin memperakui akan kebergantungan beliau terhadap penjelasan anak murid Prof. Al-Attas yang ulung ya'ni Prof. Wan Mohd. Nor Wan Daud untuk memahami gagasan besar yang dilontarkan oleh Prof. Al-Attas. 
 
 
Sepanjang seminar dan syarahan tersebut, Datuk Saifuddin kelihatan amat fokus dan tidak berprotokol kerana beliau ingin bersama-sama dengan semua hadirin dalam satu matlamat yang satu ya'ni meraikan guru ulung kita, Prof. Al-Attas dengan menimba ilmu dan ma'na-nya dalam usaha kita meneruskan gagasan ini diperingkat kehidupan masing-masing. 
  
 
 Khusyuknya Datuk Saifuddin mendengar nasihat daripada Prof. Al-Attas.
Itulah adab seorang pemimpin kepada gurunya seperti mana yang kita sering dengar pada zaman dahulu dimana para sultan dan pembesar sanggup bertandang ke rumah para ulama' dan awliya' untuk menerima nasihat dan teguran kerana lillahi taala. Saya percaya, kehadiran dan kebersamaan Datuk Saifuddin semalam tiada langsung terkait rapat dengan strategi Public Relation dalam keberadaan beliau sebagai seorang politikus kerana memang tiada media rasmi yang hadir untuk memberi 'kredit' seperti itu kepada beliau. 
 
 
Sama-samalah kita berdoa agar Allah S.W.T mengurniakan dan membuka qalbu lebih ramai pemimpin yang beradab dan berwibawa seperti Datuk Saifuddin Abdullah agar gagasan Islamisasi ilmu kontemporari yang dirumus oleh guru yang kita sayangi, Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas dapat diteruskan dengan jayanya oleh generasi kini dan mendatang.
 
 
Insyaallah, kami dari HAKIM akan memanfaatkan sebaik mungkin momentum yang ada ini untuk merumuskan pelan jangka panjang yang lebih konkrit agar gagasan ini tidak luput daripada massa. Moga Allah S.W.T dapat pertemukan kita dengan Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam pertemuan yang lain kelak. Sama-samalah kita doakan agar beliau diberi umur dan kesempatan yang panjang untuk meneruskan usaha beliau yang kelihatan kecil tetapi sangant penting bagi kita generasi baru dalam menongkah arus sekularisasi abad ke-21.
 
 
Akhirul kalam, jazakallah khairan kasiran kepada semua ahli jawatan kuasa penganjur daripada HAKIM dan khususnya adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang daripada PKPIM yang bertungkus lumus menjayakan seminar dan syarahan tersebut. Hanya Allah S.W.T mampu membalas usaha antum semua. 

Jumaat, 11 Disember 2009

The importance of worldview in solving economic crisisThe fallen Oracle


by Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal

At the end of 2008, Alan Greenspan, the former chairman of Federal Reserve was summoned to the U.S. Congress to testify about the financial crisis. His tenure at the Fed had been long and lauded, and Congress wanted to know what had gone wrong.Greenspan who once dubbed as “The Oracle” and at one time so revered by financial markets that a single utterance might prompt – to borrow a Greenspan phrase – an outbreak of "irrational exuberance”. Despite his high stature in the past, he was brought down to the earth by the Congress during the hearing regarding the failure of American financial system which many have identified the causes were rooted during his tenure as the Chairman of the Fed.


During the hearing there happen to be an interesting exchange between a panel named Henry Waxman and Greenspan which highlight the “real depth” of the problem:


Waxman: The question I have for you is, you had an ideology, you had a belief that free, competitive -- and this is your statement -- “I do have an ideology. My judgment is that free, competitive markets are by far the unrivalled way to organize economies. We have tried regulation, none meaningfully worked.” That was your quote. You had the authority to prevent irresponsible lending practices that led to the subprime mortgage crisis. You were advised to do so by many others. And now our whole economy is paying the price. Do you feel that your ideology pushed you to make decisions that you wish you had not made?

Greenspan: Well, remember, though, what an ideology is. It’s a conceptual framework with the way people deal with reality. Everyone has one. You have to --to exist, you need an ideology. The question is, whether it is accurate or not. What I am saying to you is, yes, I found the flaw, I don’t know how significant or permanent it is, but I have been very distressed by that fact. 
Waxman: You found a flaw? 
Greenspan: I found a flaw in the model that I perceived is the critical functioning structure that defines how the world works, so to speak.

Waxman: In other words, you found that your view of the world, your ideology, was not right, it was not working. 
Greenspan: Precisely. That is precisely the reason I was shocked, because I had been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well.


The exchange between Waxman and Greenspan was far deeper than an economic issue. It was a question of truth and reality that best fit into a philosophical discussion that could be extended to various facets of human life be it about economics, success, happiness, development and other key terms that define our purpose of existence in this life.


The financial fiasco that broke off in Wall Street and seeped through the Main Street while in the same time engulfing the world financial system can no longer be analyzed in its mere “external” form. The real problem that has beset the Wall Street could be identified much to certain quarters of so-called “financial experts” who embraced certain negative values and turn them into “virtues” in the world where they dream to create heaven in the earth with dollar and cents. Worse off, their utopian dream which being built on the foundation of greed and deceit was created in the expense of others, notably the honest working class people who have worked tremendously hard to earn an honest living which at the end their savings being sucked into this financial abyss due to failure of banking system as succinctly being portrayed by the downfall of Lehman Brothers, Merril Lynch and not to forget a country in the name of Iceland.


Human being is a unique creature by itself. The ability to speak and reasoning gives him an ability to create wonders as well terrible things too. His action, be it visible one like walking and invisible one like thinking are strongly being influenced by his weltanschauung or worldview. In the case of Greenspan and many of corporate raiders, due to their flaw in reasoning or far worse in their utmost believe on the “theology of market” that has churned out, - in the words of Austrian economist Thorstein Veblen - a “conspicuous consumption” that turned to out to be the environment for economic growth which yield this economic crisis. As being testified by Greenspan earlier, it is all boiled down to the correctness of the worldview of the people that runs the system.

Modern society built its economic foundation on the basis of limited vision of reality and truth which rest comfortably on mere physical realities. The sense of sacredness also has long gone in the era where empiricism in scientific knowledge is the order of the day where the role of the Divine has been neglected into mere ritual outlook.


In Islamic knowledge tradition, this has never been the case. According to Syed Muhammad Naquib Al-Attas, a renowned Islamic metaphysician and thinker, a worldview is a metaphysical survey of both visible and invisible world. Al-Attas elaborated:“From the perspective of Islam, a ‘worldview’ is not merely the mind’s view of the physical world and of man’s historical, social, political and cultural involvement in it as reflected, for example, in the current Arabic expression of the idea formulated in the phrase nazrat al-islam li al-kawn. The worldview of Islam is not based upon philosophical speculation formulated mainly from observation of the data of sensible experience, of what is visible to the eye;nor is it restricted to kawn, which is the world of sensible experience, the world of created things. There is no dichotomy between sacred and profane, the worldview of Islam encompasses both al-dunya and al-akhirah.

Reality is not what is often ‘defined’ in modern Arabic dictionaries as waqi’iyyah whose use, particularly in its grammartical form waqi’iy is now in vogue. Reality is haqiqah, which significantly is now seldom used due to the preoccupation with waqi’iyyah which only points to factual occurrences. A factual occurrence is only one aspect in many of haqiqah, whose ambit encompasses all of reality.


What is meant by ‘worldview’, according to the perspective of Islam is then the vision of reality and truth that appears before our mind’s eye revealing what existence is all about; for it is the world of existence in its totality that Islam is projecting. Thus by ‘worldview’ we must mean ru’yat al-islam li al-wujud.”The Islamic vision of reality and truth, which is a metaphysical survey of the visible as well as the invisible worlds including the perspective of life as a whole, is not a worldview that is formed merely by the gathering together of various cultural objects, values and phenomena into artificial coherence. What al-Attas meant by artificial coherence, is a coherence that is not natural in the sense we mean as fitrah. Such coherence projected as a worldview must necessarily subject to change with the change of circumstances.

These fundamental elements act as integrating principles that place all our systems of meaning and stands of live and values in coherent order as a unified system forming the worldview; and the supreme principle of true reality that is articulated by these fundamental elements is focus on knowledge of the nature of God as revealed in the Qur’an.


In relation to the current economic crisis, we can see clearly how conjecture has been elevated to the level of knowledge. Greenspan which at first believe firmly on the absolute efficiency of free market ideology (at least before the financial fiasco) that predominates economic thought in the West particularly in post-World War 2 era is also a strong proponent of Objectivism, a philosophical system developed by Russian-American philosopher and novelist, Ayn Rand (1905-1982).


Objectivism holds that reality exists independent of consciousness; that individual persons are in direct contact with this reality through sensory perception; that human beings can gain objective knowledge from perception through the process of concept formation and inductive and deductive logic; that the proper moral purpose of one's life is the pursuit of one's own happiness or rational self-interest; that the only social system consistent with this morality is full respect for individual rights, embodied in pure laissez faire capitalism; and that the role of art in human life is to transform man's widest metaphysical ideas, by selective reproduction of reality, into a physical form—a work of art—that he can comprehend and to which he can respond emotionally. This philosophy which underpins Greenspan's worldview throughout his career as the chairman of Fed, has exacerbated the already distorted view of economic knowledge that rest firmly on the dogma of absolute efficiency of free market in governing the economy.


Now, Greenspan himself has admitted the fallacy of his economic worldview that laid a fertile ground for the perpetuation of the current economic crisis which has been dubbed by many economists as worse than infamous Great Depression in the 30s. Still, there are many lessons to be learnt from this crisis. What more important is how we can re-construct our worldview that could yield a better economic knowledge system that could translate into a better policies and governance?


Maybe the upcoming seminar organized by Young Group of Intellectuals (HAKIM) and National Union of Malaysian Muslim Students (PKPIM) on the “Worldview of Islam” (which will be in Bahasa Melayu) and special lecture of the year by our renowned Islamic thinker Syed Muhammad Naquib Al-Attas entitled “Reviving the Worldview of Islam: Internal and External Challenges” (which will be in English) could provide some serious answers and solutions to current challenges that we are facing today. The event will be held on the 13th of December from 9am till 11pm at Institut Integriti Malaysia, near Jalan Duta. It is a one day event that packs with knowledge and wisdom that could thrust our effort to revive back the superstructure that has stood the test of time in solving civilizational crisis which is the Worldview of Islam. Hope to see all of you there!


The writer is a research fellow in the newly established Assembly of Young Intellectuals (HAKIM). He finds time to blog at Rausyanfikir.com covering various issues of humanity.
Selasa, 8 Disember 2009

Disebalik tabir perdagangan karbon


Para pemimpin dunia sedang bersidang di Copenhagen, Denmark berkenaan isu kesan pemanasan global. Buat pemimpin dari negara-negara tanah rendah dan kepulauan seperti Maldives, Bangladesh dan Fiji masalah kesan pemanasan global ini soal hidup mati rakyat mereka.Tetapi dalam saat-saat yang genting ini, negara dunia pertama seperti Amerika Syarikat masih lagi angkuh dengan nafsu kapitalis mereka untuk mencari selok belok penting bagi memutar belitkan isu bahawasanya tiada wujud kesan pemanasan global. Mereka ini dipanggil global warming skeptics dan juga global warming deniers.


Syarikat-syarikat minyak besar khususnya Exxon Mobile, Chevron dan Shell sering kali menggunakan propaganda "green washing" dalam mengaburi fakta sebenar tentang kesan pemanasan global khususnya Exxon yang terkenal dengan cara "ruthless" dalam urusan perniagaan minyak. Mereka telah beruapaya "membeli" para saintis yang berpaling tadah daripada kebenaran untuk merangka tesis dan data bagi menyokong ketiada wujudan kesan pemanasan global.


Bagaimana pula golongan yang mengiakan kebenaran kesan pemanasan global TETAPI sebenarnya bertindak seperti serigala bertopengkan biri-biri? Mereka menyokong dari segi kesahihan fenomenan tertsebut dengan menawarkan peluang "pakej penyelsaian" kepada masalah ini melalui pengehadan dan perdagangan karbon (carbon cap and trade). Siapakah mereka ini? Tidak lain tidak bukan, para perompak dari Wall Street yang masih tidak insaf akan realiti dunia kita pada hari ini.


Syukur Alhamdulillah, aktivis wanita yang saya hormati, Annie Leonard yang terkenal dengan video The Story of Stuff telah kembali dengan satu lagi video yang menarik berkaitan dengan carbon cap and trade.


Saya teringat ketika menjayakan projek akhir tahun mereka-bentuk kilang pemprosesan kimia yang saya wajib selesaikan bersama rakan-rakan jurusan kejuruteraan kimia, saya "terpaksa" menggunakan penyelesaiaan cap and trade ini dalam menjustifikasikan mekanisme reka-bentuk kilang kami yang konon-nya environmental friendly dalam mengurangkan pelepasan sisa karbon daripada kilang tersebut.


Nak grad punya pasal maka terpakslah "hipokrit" sekejap.


Demi menebus kembali "kecurangan intelektualisme" saya sepanjang berkhidmat sebagai mahasiswa tahun akhir dalam mereka-bentuk kilang pemprosesan kimia tersebut, kini saya menyatakan sokongan dan kepercayaan saya yang SEBENAR tentang perihal carbon cap and trade ini melalui video yang sangat menarik hasil usaha Annie Leonard ini. Jangan lupa sebark-sebarkan kepada semua! (rujuk juga dokumentari menarik Carbon Trade Watch disini)